Inovačný vzdelávací program pomáha rómskym deťom

16.2.2015
 
Pedagógovia sa v ňom učia, ako motivovať deti a ich rodičov k vzdelávaniu sa od najútlejšieho veku, ako zlepšiť spoluprácu materských škôl s rodinami a komunitnými centrami, pričom im pomáhajú aj terénni sociálni pracovníci. Vzdelávací program prináša učiteľom Metodicko-pedagogické centrum v rámci národného projektu „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2)“.

Pedagógovia, ktorí sa zapojili do projektu, sa kontinuálne vzdelávajú od júna minulého roka. Vzdelávacie osnovy vychádzajú z výskumu vzdelávacích potrieb materských škôl, ktoré navštevujú deti z marginalizovaných rómskych komunít. „Absolvent si osvojí zručnosti efektívne a cielene stimulovať prípadné vývinové odchýlky v osobnosti dieťaťa kompenzovaním nepodnetného prostredia rodiny,“ hovorí o zameraní programu garantka Eva Sobinkovičová.

Pedagógovia, ktorí už vzdelávacím programom prešli, oceňujú najmä vzájomnú výmenu skúseností. „Všetky moduly sú spracované na veľmi dobrej odbornej úrovni, mohli sme sa oboznámiť a zdokonaliť si  svoje vedomosti v oblasti inklúzie ako takej. Rozpracované oblasti sme spracovali v dištančných úlohách, čo  bolo tiež obohacujúce, lebo sme sa museli zamýšľať nad úrovňou svojich detí v triedach, ktoré navštevujú aj deti z MRK.“ hovorí Mária Petrovičová, jedna z absolventiek vzdelávacieho programu.

Do vzdelávacieho programu sa môžu prihlásiť nielen učitelia predprimárneho vzdelávania, ktorí pracujú s marginalizovanými komunitami, ale aj pedagógovia z tých materských škôl, ktoré sú v blízkosti lokality s rómskou komunitou. Po absolvovaní programu získajú 21 kreditov.
Záujemcovia o vzdelávanie si môžu zaslať prihlášku najneskôr do konca marca 2015 na stránke www.npmrk2.sk.