Na stiahnutie

Názov Súbor Veľkosť
Analýza vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v predprimárnom vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít
2.06 MB
Evalvačná správa II.
2.32 MB
Evalvačná správa z implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania v materských školách I.
2.22 MB
Inkluzívne vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole
1.16 MB
Oponentský posudok doc.Mgr. Ján Hučík, PhD. - Analýza vzdelávacích potrieb PZ a OZ v predprimárnom vzdelávaní detí z MRK
442.51 KB
Oponentský posudok doc.PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. - Analýza vzdelávacích potrieb PZ a OZ v predprimárnom vzdelávaní detí z MRK
509.83 KB
Oponentský posudok IMV I.
519.73 KB
Oponentský posudok IMV II.
456.13 KB
Podnetné prostredie v materskej škole ako podpora rozvíjania osobnosti detí z marginalizovaných rómskych komunít
1.27 MB
Podpora inkluzívneho modelu vzdelávania pre potreby predprimárneho stupňa školskej sústavy
2.06 MB
Problémové správanie a jeho pedagogické riešenie (u dieťaťa v predškolskom veku pochádzajúceho zo sociálne znevýhodneného prostredia)
1.09 MB
Učebný zdroj k osvetovému programu pre rodičov, deti a zamestnancov samosprávy a štátnej správy
1.04 MB
Učebný zdroj vzdelávania OZ
1.23 MB