Nový vzdelávací program pre odborných zamestnancov

8.4.2015
 
Psychológovia, logopédi, špeciálni, liečební či sociálni pedagógovia sa už môžu vzdelávať v jedinom vzdelávacom programe, ktorý rozšíri ich vedomosti v odbornej a poradenskej práci s deťmi a rodičmi z marginalizovaných rómskych komunít. Vzdelávanie poskytuje Metodicko-pedagogické centrum v rámci národného projektu „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2).“ 

Nedostatočná spolupráca rodičov s materskou školou, zanedbávanie detí rodičmi, či komunikačné bariéry. To sú najčastejšie problémy, s ktorými sa pri práci s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít odborníci stretávajú. Vyplýva to z analýzy projektu, ktorá skúmala, v čom by si chceli pedagogickí a odborní zamestnanci zlepšiť svoje kompetencie v súvislosti so vzdelávaním detí z MRK.
 
„Z analýzy vyplýva aj potreba spolupráce učiteliek materských škôl s odbornými zamestnancami, najmä čo sa týka poradenstva a intervencie k rodinám zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. MRK,“ hovorí manažérka projektu Ivana Kirkov.
Nový vzdelávací program reflektuje všetky tieto požiadavky a jeho absolvent spozná moderné prostriedky odbornej činnosti a prevencie problémov týchto detí. Záujemcovia o vzdelávanie v programe „Odborné poradenstvo v predprimárnom vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít“ sa ešte stále môžu prihlásiť prostredníctvom webového sídla projektu: www.npmrk2.sk/vzdelavanie-pre-oz.
 
Rozsah vzdelávacieho programu je 20 hodín prezenčnou formou a za jeho absolvovanie je možné získať 6 kreditov. Predpokladaný začiatok vzdelávania je druhá polovica apríla 2015.