O projekte

enlightened Prezentácia pre materské školy zapojené do národného projektu.

 
 
Dňa 1.2.2013 bol spustený nový národný projekt
„INKLUZÍVNY MODEL VZDELÁVANIA NA PREDPRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLSKEJ SÚSTAVY“,
ktorý implementuje:

Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava 55,

spolufinancovaný fondom:

Európsky sociálny fond,

v operačnom programe:

Vzdelávanie,

prioritná os: 3 Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami,
opatrenie: 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít,
trvanie: 34 mesiacov (30.11.2015)
 
 
Cieľ projektu 
Cieľom projektu je skvalitniť profesijné kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov podieľajúcich sa na edukácii detí pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít a tým podporiť ich sociálnu inklúziu na predprimárnom stupni školskej sústavy.
 
Cieľová skupina:
  • 500 pedagogických zamestnancov (ďalej len PZ),
  • z toho 110 pedagogických asistentov,
  • 200 zamestnancov štátnej správy a samosprávy pracujúcich s MRK,
  • 50 odborných zamestnancov (ďalej len OZ),
  • 2 000 detí pochádzajúci z MRK,
  • 500 rodičov detí pochádzajúcich z MRK.
 
Komu je projekt určený
Projekt je určený pre materské školy, v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji a bude implementovaný na vybraných materských školách, ktoré majú detí pochádzajúce pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len MRK), resp. sú umiestnené v lokalite/obci, v ktorej žijú príslušníci MRK.
 
Riadenie projektu
Koordinácia a implementácia národného projektu (ďalej len NP) je zabezpečená prostredníctvom regionálnych projektovích kancelárií v Prešove a v Banskej Bystrici.
 
Udržateľnosť projektu
Efektívna implementácia Inkluzívneho modelu vzdelávania (ďalej len IMV) a následná udržateľnosť projektu je zabezpečená nasledujúcimi aktivitami:
  • Projekt a jeho výstupy budú poskytnuté ako príklad dobrej praxe tým materským školám, ktoré navštevujú deti z MRK resp., ktoré sa nachádzajú v obciach/mestách s výskytom MRK.
  • Zárukou udržateľnosti budú vyškolení PZ a OZ ako aj materiálno-technické vybavenie ostávajúce v zapojených MŠ (interaktívne systémy, didaktické vybavenie).
  • Generovanie pridanej hodnoty vo výsledkoch aktivít aj po ukončení projektu je založené aj na vytvorenom legislatívnom prostredí (obsah Štátneho vzdelávacieho programu, ďalej len ŠVP) a aktívnej participácii všetkých zúčastnených strán.
  • PZ a OZ, ktorí absolvujú vzdelávanie v rámci projektu, budú schopní ako multiplikátori na svojich školách a organizáciách podporovať inklúziu detí z MRK.
 
Hlavné aktivity projektu