Osveta zvyšuje záujem rómskych rodičov o materské školy

17.03.2015
 
Zmeniť postoje rómskej komunity k vzdelávaniu, prebudiť záujem o umiestňovanie detí do materskej školy. To sú hlavné myšlienky osvetového programu, ktorý realizuje Metodicko-pedagogické centrum v rámci národného projektu „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2).“ 

Osvetový program začal v decembri uplynulého roka a len počas dvoch mesiacov sa ho zúčastnilo vyše 1 580 rodičov, 916 detí z marginalizovaných rómskych komunít a 123 zamestnancov štátnej správy a samosprávy.
Na 110 materských školách, ktoré sa zapojili do projektu, budú aktivity pokračovať do konca júna 2015. „Osvetou chceme viesť rodičov a zamestnancov štátnej správy a samosprávy k spolupráci s materskou školou pri odstraňovaní segregovaného vzdelávania rómskych detí a cieľavedome vytvárať podmienky pre inkluzívne vzdelávanie,“ hovorí manažérka projektu Ivana Kirkov.

Osvetu zabezpečuje 107 lektorov, pričom 33 z nich pôsobí na materských školách zapojených do projektu aj na pozícii pedagogického asistenta. Ich neoceniteľnou výhodou pri práci s rómskou komunitou je ovládanie rómskeho jazyka. „Deti sa hrajú v triede, boli sme aj v telocvični, či v knižnici, aby rómske mamičky vedeli, ako to v materskej škole vyzerá. Mamičky sa najviac báli, že ich deti budú v segregovaných triedach. Tu sa mohli na vlastné oči presvedčiť, že to tak nie je,“  hovorí Daniela Balažová, ktorá pôsobí v materskej škole na Sabinovskej ulici v Prešove.