Národná konferencia "Inkluzívna materská škola je dobrá škola"

„INKLUZÍVNA MATERSKÁ ŠKOLA JE DOBRÁ ŠKOLA“ 
 
Banská Bystrica 29. októbra
     Ako pripraviť deti z marginalizovaných rómskych komunít, aby úspešne zvládli nástup do základnej školy ako aj život v spoločnosti? Aj o tom bola národná konferencia pod názvom „Inkluzívna materská škola – dobrá škola,“ ktorá sa konala v utorok 28. októbra 2014 v Banskej Bystrici a hodnotila viac ako ročné pôsobenie projektu. Konferenciu organizovalo Metodicko-pedagogické centrum v rámci národného projektu Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2).  Jeho cieľom je vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom zvýšiť vzdelanostnú úroveň detí z marginalizovaných rómskych komunít a zlepšiť ich pripravenosť pred vstupom na základnú školu.
 
 
     Hlavnou myšlienkou konferencie bolo predovšetkým zhodnotiť inkluzívny model vzdelávania zavedený do materských škôl, ktoré sú od septembra minulého roka zapojené do národného projektu. „Po viac ako ročnom pôsobení nášho projektu môžeme skonštatovať, že jeho prínos sa prejavil predovšetkým v zlepšení dochádzky detí z marginalizovaných rómskych komunít do materských škôl, v zlepšení komunikácie s rodinou a v neposlednom rade materská škola ako inštitúcia získala u rodičov detí na dôveryhodnosti,“ hovorí odborná garantka projektu Eva Sobinkovičová.
 „Je to zásluha všetkých pedagogických zamestnancov materských škôl a zároveň musím vyzdvihnúť prínos asistentov učiteľa, ktorých pôsobenie v materských školách sa pri výchove a vzdelávaní detí z MRK veľmi osvedčilo,“ dodala garantka.
 
    
     Z priebežnej evalvačnej správy vyplýva, že najčastejším dôvodom, prečo asistenti  v materských školách chýbali, bol nedostatok financií.  V súčasnosti je ich v projekte zapojených viac ako 160 a mzda je hradená z eurofondov. „Pôsobenie spomínaných asistentov je nevyhnutným nástrojom pri prekonávaní prekážok spojených so zaškolenosťou detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Rómski asistenti, ktorí sa stávajú súčasťou pedagogického kolektívu navyše pomáhajú búrať stereotypy o Rómoch a predstavujú pozitívny vzor pre rómske deti aj dospelých.“ dodáva  Peter Dubovan, poverený zastupovaním generálnej riaditeľky Metodicko-pedagogického centra.
 
 
    Na konferencii vystúpili odborníci v oblasti inklúzie a predprimárneho vzdelávania, i samotné riaditeľky a asistentky zo zapojených materských škôl. „Na túto pozíciu som sa dostala prostredníctvom výberového konania, ktorého som sa zúčastnila ako jediná Rómka. Rodičia ma poznajú, takže mi dôverujú, otvorene so mnou komunikujú. Pomáham deťom prekonávať komunikačné bariéry a rozširovať si slovnú zásobu v štátnom jazyku. Teší ma, keď sa dieťa na mňa usmeje, objíme ma, z  diaľky sa mi zdraví  alebo už len s láskou spomína. Človek si vtedy  uvedomí, aká vzácna je táto práca a hoci ma to niekedy  vnútorne vyčerpá, poviem si, že sa to oplatilo a malo to zmysel,“  takto sa podelila o svoje skúsenosti Eunika Bóldiová, asistentka z materskej školy v Jelšave.
 
 
     Národný projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ vo výške takmer 7,4 milióna eur. Je v ňom zapojených 110 materských škôl z celého Slovenska s výnimkou z Bratislavského kraja. Metodicko-pedagogické centrum vykonáva na základe poverenia MŠVVaŠ SR celoslovenské kompetencie v oblasti odborného garantovania  rómskej problematiky a v súčasnosti realizuje tri projekty zamerané na vzdelávanie učiteľov pracujúcich s deťmi z MRK a podporu inklúzie.
 
Fotogaléria - viac informácii: 
 
Kontakt
Mgr. Terézia Smaržiková
Manažér pre publicitu
Tel.: +421 907 937 991
 
Korekcie
Mgr. Lucia Máčeková
Tel.: +421 918 417 125

 

PrílohaVeľkosť
PDF icon MRK2_TS_Konferencia_BB.pdf.pdf369.11 KB