Šanca na úspešný štart do školy vďaka národnému projektu

TLAČOVÁ SPRÁVA
Prešov/ Bratislava, 27. október 2015
 
Pokroky v adaptácii, samostatnosť i ovládanie základných hygienických návykov už dva roky posúvajú rómske deti k úspešnému začatiu povinnej školskej dochádzky v rámci  projektu Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2). Národný projekt Metodicko-pedagogického centra koncom októbra zhodnotil zavedenie inkluzívnych nástrojov v 110 zapojených materských školách na svojej záverečnej konferencii.  
 
„Až 161 asistentov učiteľa, 1088 stretnutí v rámci osvetového programu za účasti 2954 rómskych rodičov, 145 zrealizovaných výletov do širšieho okolia materskej školy, 497 vyvzdelaných pedagógov a odborníkov, 209 učebných zdrojov vytvorených priamo pedagógmi a materiálna podpora v maximálnej hodnote 14 400 eur na jednu materskú školu. To sú len niektoré čísla reprezentujúce nosné aktivity projektu určené na pomoc deťom z marginalizovaných rómskych komunít,“ približuje dvojročné fungovanie projektu jeho manažérka Ivana Kirkov.
Pre lepšiu adaptáciu detí národný projekt zabezpečil materským školám rómsky hovoriacich pedagogických asistentov, dopravu a sprievod deťom zo vzdialených rómskych osídlení. Týmito krokmi projekt výrazne pomohol aj v dochádzke detí do materskej školy a zlepšeniu komunikácie detí v slovenskom jazyku. Pre zamedzenie predsudkov sa pracovalo i s rodičmi detí, a to v rámci spoločných školských a mimoškolských aktivít. Prišlo tak aj k zníženiu segregácie rómskych a nerómskych detí, ktoré paradoxne prichádzalo zo strany rómskych rodičov.
Pozitívne reakcie prišli aj zo samotných materských škôl, ktoré boli do projektu zapojené. „Po projekte MRK2 sú rómske deti samostatnejšie, vedia prezentovať svoj názor, sú adaptované na kolektív, sebavedomejšie, menej utiahnuté a hanblivé, ovládajú kultúrne a hygienické návyky,“  vymenovala pozitíva riaditeľka Janka Martinská z MŠ Martin. Dodala, že aj vďaka projektu deti úspešne poračujú so svojimi spolužiakmi zo škôlky aj do základnej školy.
Pre úspešnosť ako aj ďalšie zavádzanie inkluzívneho vzdelávania v materských školách je podľa garantky projektových aktivít Evy Sobinkovičovej nevyhnutná aj ďalšia spolupráca: „Ani tie najprecíznejšie naplánované inkluzívne nástroje však nebudú fungovať, pokiaľ nebude zabezpečené prepojenie viacerých štátnych a verejných sektorov a pokiaľ nenastanú systémové zmeny, ktoré budú narábať s týmito nástrojmi v zmysle legislatívy.“ Doplnila, že v rámci zachovania kontinuity projektu je potreba pokračovať aj naďalej v jeho aktivitách, najmä v osvete rómskych rodičov o dôležitosti predprimárneho vzdelávania pre ďalší úspešný rast ich detí na základnej škole.
 
Projekt po dvoch rokoch končí 30.11.2015. Metodicko-pedagogické centrum však na otázku inklúzie v rámci marginalizovaných rómskych komunít plánuje nadviazať aj v ďalšom programovom období. 
 
Národný projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ vo výške takmer 7,4 milióna eur. Je zameraný na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom zvýšiť vzdelanostnú úroveň detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a tým zlepšiť ich pripravenosť pred vstupom na základnú školu. 
 
 
Kontakt pre médiá - Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu:
Martina Slušná, mobil: 0907 910 498, martina.slusna@minedu.sk
Monika Hucáková, mobil: 0915 835 841, monika.hucakova@minedu.sk
 
Kontakt pre médiá – Metodicko-pedagogické centrum:
Terézia Smaržiková, mobil: 0907 937 991, terezia.smarzikova@mpc-edu.sk