Učebné zdroje a inklúzia v materských školách

Celkovo až 220 učebných zdrojov pomôže rozšíriť metodické portfólio učiteľom a asistentom učiteľa materských škôl, ponúkne nové spôsoby realizácie edukácie detí a hlavne poukáže na možnosti implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania podľa špecifických potrieb a zamerania jednotlivých materských škôl.Tieto zdroje budú výsledkom tvorivého procesu učiteliek zo 110 materských škôl zapojených do národného projektu „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2),“ ktorý od februára 2013 do konca novembra 2015 realizuje Metodicko-pedagogické centrum.

Didaktický materiál či pracovné listy vo forme učebných zdrojov ponúknu praktické spôsoby inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít.„Učebné zdroje tvoria pedagogickí zamestnanci materských škôl a tým je zaručené, že ich obsah bude vychádzať priamo z ich praktických skúseností z výchovy a vzdelávania detí z MRK v materských školách,“hovorí odborná garantka projektu Eva Sobinkovičová.

Materské školy sa tvorbe materiálov venujú od apríla 2014. Po tom, ako prejdú oponentúrou, budú zverejnené na webovej stránke projektu formou katalógu učebných zdrojov. Čas na ukončenie tejto aktivity majú zamestnanci materských škôl do konca júna tohto roku.