Učebné zdroje vzdelávania PZ

K programu kontinuálneho vzdelávania pre PZ materských škôl boli vytvorené 3 učebné zdroje.
 
Obsah učebných zdrojov tak môžete používať ako podporný materiál k vzdelávaniu v programe kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov.
 
Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít