Výzva na tvorbu učebných zdrojov pre školské vzdelávacie programy

Metodicko-pedagogické centrum a Národný projekt Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy
predkladá
všetkým materským školám, ktoré sú do NP MRK II zapojené
VÝZVU na tvorbu učebných zdrojov pre školské vzdelávacie programy
 
 
Stručná charakteristika:
Každá materská škola zapojená do NP MRK II v rámci implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania vytvorí 2 učebné zdroje (UZ), ktoré bude využívať pri implementácii vlastného inkluzívne zameraného školského vzdelávacieho programu (ŠkVP).
UZ vytvorené pedagogickými zamestnancami budú tvoriť katalóg učebných zdrojov, ktorý bude zverejnený na webovej stránke NP a ktorý budú môcť využívať aj pedagogickí zamestnanci iných materských škôl. UZ vytvorené pre ŠkVP majú pomôcť k praktickej realizácii inkluzívneho vzdelávania v materských školách a vzdelávania detí predškolského veku pochádzajúcich z MRK. Na tvorbu UZ sú kladené nároky úmerné možnostiam a schopnostiam pedagogických zamestnancov. V tomto zmysle ich budú posudzovať aj oponenti.
Pri tvorbe učebného zdroja autori budú vychádzať z Metodiky tvorby učebných zdrojov, ktorá je dostupná na http://web.eduk.sk/?q=node/3.
 
Tvorcovia UZ: všetci pedagogickí zamestnanci MŠ, ktoré sú zapojené do NP MRK II (aj asistenti učiteľa), no najmä tí zamestnanci MŠ, ktorí vytvorili/tvoria pre svoju MŠ inkluzívne zameraný ŠkVP v rámci IMV.
 
Vyhlásenie aktivity: apríl 2014
Termín ukončenia aktivity: december 2014
 
Špecifikácia tvorby UZ:
Tvorba UZ vychádza z cieľa a zamerania materskej školy. UZ pomáhajú v priamom výchovno-vzdelávacom procese tento cieľ a zameranie napĺňať, umožňujú zvýšiť účinnosť a efektivitu výchovno-vzdelávacej činnosti, zvýšiť náročnosť výchovno-vzdelávacej činnosti, zvýšiť motiváciu dieťaťa ale aj jeho rodičov či celej komunity ku vzdelávaniu, orientujú sa na zameranie špecifických potrieb materskej školy, detí, rodičov či komunity.
UZ budeme klasifikovať na:
  • školské, mimoškolské, triedne projekty,
  • didaktický materiál (edukačné aktivity, hry rôzneho zamerania, literárne pásma apod.),
  • pracovné listy.
 
Grafická stránka UZ:
Rozsah: max. 2 autorské hárky (t.j. 40 normostrán)
Formát: Pre publikovanie dokumentov platí medzinárodný štandard akceptovaný aj na Slovensku ako norma STN ISO 690. Upravuje základné náležitosti písomných dokumentov, ako sú obsah, forma a štruktúra dokumentu, tvar bibliografických odkazov atď.
Typ písma: Times New Roman
Veľkosť písma: 12
Riadkovanie: 1,5 (pozn.: na nový riadok neprechádzať cez ENTER)
Prepočet obrazových a grafických častí: 2300 cm2 potlačenej plochy = 1 autorský hárok, tj. 20 normostrán (1 normostrana je presne 1800 znakov)
Titulné strany: musia obsahovať povinné údaje, ktoré sú uvedené v prílohe a nezapočítavajú sa do celkového rozsahu UZ
 
Prihlášky:
Pred samotnou tvorbou UZ a jeho zaslaním do PK NP MRK II je potrebné vyplniť a elektronicky zaslať Prihlášku na tvorbu UZ pre školské vzdelávacie programy (v prílohe).
Termín zasielania prihlášok: priebežne do konca júna 2014.
Hneď po zaslaní prihlášky tvorcovia môžu UZ tvoriť a následne ho mailom zaslať na nižšie uvedené mailové adresy. Projektová kancelária Vás bude následne telefonicky kontaktovať.
 
Prihlášky a učebné zdroje v určených termínoch zasielať len v elektronickej podobe na mailové adresy:
pre projektovú kanceláriu v Prešove: eva.sobinkovicova@mpc-edu.sk,
pre projektovú kanceláriu v Banskej Bystrici: zuzana.urbanova@mpc-edu.sk
 
Vybavuje:
za projektovú kanceláriu v Prešove               
PaedDr. Eva Sobinkovičová                                       
odborný garant projektových aktivít                        
eva.sobinkovicova@mpc-edu.sk                              
+421 915 337 467                                                   
za projektovú kanceláriu v Banskej Bystrici
Mgr. Zuzana Urbanová, PhD.
Projektový manažér
+421 915 337 600

 

Kategoria: