Aktuálna výzva k prihláseniu sa na kontinuálne vzdelávanie odborných zamestnancov

Prioritná os:  3. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
Opatrenie: 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít
Prijímateľ: Metodicko-pedagogické centrum
Názov projektu:
Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej 
sústavy
Kód ITMS projektu: 26130130095
Aktivita: 1.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 
Odborné poradenstvo v predprimárnom vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít
 
 
Elektronické prihlasovanie 
 
Po tomto prihlásení následne pošlite prihlášku v printovej podobe
 
Vybavuje:
za projektovú kanceláriu v Prešove               
Lucia Fabianová                                  
podporný administratívny personál                       
+421 918 416 872                                               
za projektovú kanceláriu v Banskej Bystrici
Mgr. Katarína Šusterová
podporný administratívny personál

katarina.susterova@mpc-edu.sk
+421 48 38 11 355

 

Kategoria: