Vzdelávanie pre OZ

Prioritná os:  3. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
Opatrenie: 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít
Prijímateľ: Metodicko-pedagogické centrum
Názov projektu:
Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej 
sústavy
Kód ITMS projektu: 26130130095
Aktivita: 1.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Program kontinuálneho vzdelávania
Odborné poradenstvo v predprimárnom vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít
 
Elektronické prihlasovanie 
 
Po tomto prihlásení následne pošlite prihlášku v printovej podobe