Vzdelávanie PZ

 
Prioritná os:  3. Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
Opatrenie: 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít
Prijímateľ: Metodicko-pedagogické centrum
Názov projektu:
Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej 
sústavy
Kód ITMS projektu: 26130130095
Aktivita: 1.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Program kontinuálneho vzdelávania
Inovačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít
 
 

 Manuál k elektronickému prihlasovaniu na vzdelávanie

Po tomto prihlásení následne pošlite prihlášku v printovej podobe