Zoznam absolventov a záverečné prezentácie zo vzdelávania PZ

Celkový počet záznamov: 465
Max. počet záznamov na stránku: 50
.
P.č. Meno Priezviskozoradiť zostupne Názov záverečnej prezentácie Súbor Kód skupiny
1 Jana Abelovská Hygienické návyky a rozvoj sebaobslužných činností u detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_003
2 Margita Abrahámová Príčiny školskej neúspešnosti dieťaťa z marginalizovaných rómskych komunít a úloha materskej školy pri ich eliminácii MRK2_INV_BB_003
3 Lucia Adamová Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu deti v materskej škole MRK2_INV_PO_008
4 Jarmila Antoničová Inovačné formy spolupráce učiteľa s rodinami detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_011
5 Iveta Babčanová Aplikácia diferencovanej a kooperatívnej výučby detí z marginalizovaných rómskych komunít v inkluzívnej edukácie v Materskej škole Valaská. MRK2_INV_BB_011
6 Monika Badinková Adaptácia detí z MRK pri vstupe do MŠ MRK2_INV_BB_002
7 Mária Badžová Ochrana zdravia, hygiena a bezpečnosť v inkluzívnej edukácii detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_001
8 Soňa Balážová Praktická tvorba interaktívnych učebných materiálov pre tematický okruh - ja som; ľudia; príroda; kultúra MRK2_INV_BB_004
9 Nikola Balogová Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu rodín a detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_002
10 Denisa Balogová Spolupráca asistenta učiteľa v materskej škole s rodinami z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_006
11 Zuzana Balogová Možnosti pedagogickej intervencie pri príprave dieťaťa na vstup do ZŠ v oblasti grafomotoriky MRK2_INV_BB_002
12 Stanislava Balogová Didaktické princípy, metódy a formy inkluzívnej edukácie MRK2_INV_BB_004
13 Renáta Balogová Zo školičky do školy MRK2_INV_PO_007
14 Natália Balogová Spolupráca rodiny a školy MRK2_INV_PO_008
15 Klaudia Baluchová Inovačné formy spolupráce učiteľa s rodinami detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_003
16 Jana Bamburáková Špecifický prístup vo výchove a vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_014
17 Csilla Bánová Efektívna spolupráca s rodinou cez spoločné aktivity MRK2_INV_BB_003
18 Markéta Barabásová Formy spolupráce učiteľa s rodinami detí z marginalizovaných rómskych komunít. MRK2_INV_BB_010
19 Natália Barilová Výchova k zdraviu a zdravotnému štýlu u detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_PO_010
20 Klára Bartalošová Činnosť asistenta učiteľa v inkluzívnej edukácii v materskej škole. MRK2_INV_BB_010
21 Lenka Barteková Podpora zdravia u detí z marginalizovaných rómskych komunít v Materskej škole Čachtice. MRK2_INV_BB_012
22 Eva Barthová Prístup učiteľa k deťom z marginalizovaných rómskych komunít. MRK2_INV_BB_010
23 Lenka Bartošová Príčiny školskej neúspešnosti dieťaťa z MRK a úloha MŠ pri ich eliminácií MRK2_INV_BB_004
24 Nikola Bavlovičová Výtvarné činnosti ako prostriedok kooperatívnej výučby v materskej škole MRK2_INV_PO_014
25 Zuzana Bedécsová Prínos diferencovanej a kooperatívnej výučby u detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_003
26 Mária Bednárová Kto má zuby MRK2_INV_PO_009
27 Iveta Bendíková Zabezpečovanie rovnocenného prístupu k vzdelaniu rómskych a nerómskych detí v materskej škole v spolupráci s rodičmi a inými subjektami MRK2_INV_PO_012
28 Anna Bereczová Ochrana zdravia detí z marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom diferencovanej a kooperatívnej výučby. MRK2_INV_BB_010
29 Kinga Bérešová Zdravá výživa MRK2_INV_BB_002
30 Diana Bérešová Hry a hrové činnosti v materskej škole MRK2_INV_PO_008
31 Dana Berkyová Didaktické princípy, metódy a formy inkluzívnej edukácie MRK2_INV_BB_004
32 Ildikó Bernáthová IDENTIFIKOVANIE POTRIEB PEDAGOGICKEJ INTERVENCIE PRE DETI Z MRK PRED VSTUPOM NA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE MRK2_INV_BB_001
33 Michaela Bezáková Kompetencie učiteľa predprimárneho vzdelávania v inkluzívnej edukácii. MRK2_INV_BB_001
34 Daniela Bičušová Zdravý životný štýl detí z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole MRK2_INV_PO_004
35 Helena Bimková Deň Zeme - poznávanie a ochrana životného prostredia v marginalizovaných rómskych komunitách. MRK2_INV_BB_012
36 Katarína Bindasová Ochrana života a zdravia a zdravý životný štýl – Nepriatelia zo zlovestného ostrova MRK2_INV_PO_006
37 Mária Biroščáková Tajomstvo môjho zdravia MRK2_INV_PO_010
38 Lucia Bižová Pedagogické prístupy k deťom z marginalizovaných rómskych komunít s problémovým správaním. MRK2_INV_PO_006
39 Veronika Bjalončíková Spolupráca materskej školy s rodinou MRK2_INV_PO_013
40 Júlia Bláha Príprava v MŠ ako prevencia dysgrafie MRK2_INV_BB_002
41 Jana Bocková Diferencovaná a kooperatívna výučba v materskej škole - edukačný projekt Vlak MRK2_INV_PO_008
42 Monika Bódi Fejesová Uľahčenie adaptácie detí z marginalizovaných rómskych komunít MRK2_INV_BB_003
43 Mária Bodnárová Pomoc deťom a rodičom pri ochrane zdravia MRK2_INV_PO_004
44 Viktória Boján Možnosti pedagogickej intervencie pri rozvíjaní osobnosti dieťaťa a pri príprave dieťaťa z MRK na vstup na primárne vzdelávanie MRK2_INV_BB_004
45 Eunika Boldiová Práva a povinnosti detí a rodičov, zákonných zástupcov v inkluzívnej edukácii v zmysle legislatívy MRK2_INV_BB_004
46 Ivica Bombová Využitie kooperatívnej výučby v inkluzívnej edukácii v MŠ MRK2_INV_BB_002
47 Anna Bošeľová Diferencovaná a kooperatívna výučba v materskej škole MRK2_INV_BB_001
48 Alžbeta Boženská Diferencovaná a kooperatívna výučba v materskej škole, plánovanie výchovno - vzdelávacej činnosti učiteľa MRK2_INV_PO_004
49 Vlasta Brezovská Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu rodín a detí z MRK MRK2_INV_PO_001
50 Marta Brziaková Pedagogická diagnostika, poznávanie dieťaťa v materskej škole MRK2_INV_PO_005

Stránky

CSV