Zrealizované aktivity a podaktivity NP MRK 2 (aktualizácia k januáru 2014)

 1. Do NP MRK 2 bolo vybratých a na základe vzájomnej zmluvy zapojených 110 materských škôl, na výbere sa spolupodieľal Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. 

 2. Realizované pracovné stretnutia projektovej kancelárie NP s riaditeľkami materských škôl a ich zriaďovateľmi za účelom podrobného vysvetlenia cieľa národného projektu, realizácie jeho aktivít a podaktivít v Prešove a v Banskej Bystrici.

 3. Distribúcia podporného kancelárskeho materiálu pre materské školy.

 4. Vytvorený katalóg didaktických balíčkov, z ktorého si všetky materské školy zapojené do NP vybrali didaktické, športové, umelecké a socializačné prostriedky podľa vlastných potrieb. Výber prostriedkov bol sumarizovaný a sfinalizovaný.

 5. Vytvorená, oponovaná a obhájená Analýza vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pracujúcich s deťmi z MRK, ktorá bola realizovaná formou kvalitatívnych a kvantitatívnych metód. 

 6. Podľa výsledkov zistení z analýzy vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov bol vytvorený inovačný vzdelávací program pre pedagogických zamestnancov, ktorý je v akreditačnom konaní. Realizácia kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov je pripravená. Tvorba 3 učebných zdrojov k inovačnému vzdelávaniu je vo finálnej podobe.

 7. Vytvorený, oponovaný a obhájený dokument Podpora inkluzívneho modelu vzdelávania pre potreby predprimárneho stupňa školskej sústavy. Súčasťou dokumentu je Model tvorby inkluzívne zameraného Školského vzdelávacieho programu a princípy jeho tvorby, ktorý bol poskytnutý všetkým materským školám zapojených do NP.

 8. Od septembra 2013 refundácia miezd 110 pedagogickým asistentom, ktorí priamo pracujú s deťmi z MRK a ich rodinami. Z celkového počtu asistentov je 80 %, ktorí ovládajú a prakticky používajú rómsky jazyk aj vo výchovno-vzdelávacom procese.

 9. Vytvorené zadávacie podmienky pre tvorbu osvetového programu pre rodičov detí z MRK a zriaďovateľov a zástupcov samosprávy.

 10. Zmapované lokality pre potreby hradenia dopravného/doprovodu detí z MRK do materských škôl. 

 11. Vytvorené nástroje a indikátory pre potreby evalvácie IMV.

 12. Realizujeme evalvačný proces, ktorý mapuje inkluzívne vzdelávanie v materských školách (zisťovanie a spracovanie vstupných údajov), prebieha príprava na ďalší evalvačný proces v materských školách.

 13. Preškolenie 37 konzultantov/tútorov IMV, príprava na priamu poradenskú činnosť materským školám pri implementácii IMV.